تغییرات شرکت

در تغییرات شرکت علاوه بر ثبت فعالیت تجاری، کلیه تغییرات بعدی مربوط به شرکت اعم از ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییرات اساسنامه و… باید فوراً ثبت گردد. بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

امروزه، ثبت کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها به راحتی با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکت ها صورت خواهد گرفت. برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه شرکت است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود در موسسه هوران باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.

ثبت هوران

الزام تغییرات شرکت

بنا به ماده 200 ق.ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:

تغییر اساسنامه
تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
تغییر اسم شرکت

در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

تغییرات اساسنامه شرکت

گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته تغییر دهد این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است.

به موجب ماده 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد به عنوان مثال مجمع فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون برخلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد. یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.

همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.
هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های تغییرات شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.

الزام تغییرات شرکت

افزایش سرمایه در تغییرات شرکت

ویژگی عمده سرمایه شرکت ثابت بودن آن است، چرا که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند از میزان آن کم کنند. تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود. این تغییر می تواند به صورت کاهش یا افزایش سرمایه باشد که می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد که این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

لازم به توضیح است؛ مجامع عمومی شرکت سهامی مرکب از سه نوع است. مجمع عمومی موسسین، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. مجمع عمومی فوق العاده مجمعی است که تشکیل آن در طول حیات شرکت به طور منظم الزامی نیست. تشکیل این مجمع در مواردی است که در ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده که عبارت است از:

تغییرات شرکت طبق ماده 83 لایحه اصلاحی

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه
هر گونه تغییر در سرمایه شرکت(افزایش یا کاهش)
انحلال شرکت قبل از موعد مقرر و یا تغییر نوع شرکت

نکته ای که در این ماده قابل توجه است این که قانونگذار می گوید: تغییر در اساسنامه و تغییر در سرمایه شرکت. سرمایه شرکت یکی از مواد اساسنامه است که قانون گذار به جهت اهمیت، آن را جدا مطرح کرده است. لذا، افزایش سرمایه صرفاً در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.

در صورت تصمیم بر تغییر در سرمایه، هیأت مدیره گزارش خود مبنی بر تغییر سرمایه را 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم می کند. بازرسان نظر خود را طی گزارشی به مجمع فوق العاده اعلام خواهند کرد و مجمع پس از استماع گزارش تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

هیات مدیره در هر حال،خواه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع مذکور به وی داده است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه و قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عمومی آگهی شود.

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

تغییر نوع شرکت

منظور از تغییر نوع شرکت تبدیل آن به نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. این امر باعث نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکت تبدیل شده کارهای شرکت سابق را کماکان انجام می دهد و مزیت آن این است که تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت را ندارد. در تبدیل شرکت سهامی می توان چند فرض را مطرح کرد:

برای تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود، رضایت همه شرکا لازم نیست چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد. اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی چون تعهدات شرکا را افزایش می دهد بر اساس ماده 94 ل.ا.ق.ت رضایت کلیه شرکا الزامی است در مورد تبدیل شرکت به شرکت های مختلط هم رضایت کلیه شرکایی که ضامن می شوند نیاز است(به علت افزایش تعهداتشان) و هم تصویب مجمع عمومی فوق العاده در تغییرات شرکت.

تغییر موضوع شرکت در تغییرات شرکت

تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود و سپس تغییرات شرکت انجام میپذیرد.

ایجاد شعبه یا شعب شرکت بعد از تاسیس شرکت

شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد. شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد، در اساسنامه قید می شود و اگر بعداً ایجاد گردد، تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت، برای اطلاع عموم آگهی گردد.

ایجاد شعبه یا شعب شرکت بعد از تاسیس شرکت

09194991096 : خط 1 02122010186 : خط 2

وظیفه رهبران تغییر شرکت چیست

رهبران مؤثر توانایی اجرای تغییرات بلندمدت در یک سازمان را دارند. این یک مهارت کلیدی است که توانایی شرکت را برای رقابت در آینده افزایش می دهد و عملکرد آن را بهبود می‌بخشد. هدایت موفقیت آمیز دیگران در فرآیند تغییر کار آسانی نیست. برخی از افراد همیشه تمایل دارند که تغییر را با دیدی منفی ببینند.

رهبران بزرگ می دانند که چگونه تغییر را اعمال کنند و درک می‌کنند که چگونه به مردم کمک کنند تا از ناراحتی ناشی از تغییر عبور کنند. آنها از مزایای مرتبط با انجام تجارت به روشی جدید در تغییرات شرکت قدردانی می‌کنند. آنها به مردم کمک می کنند بفهمند که تغییر قیمت دارد، اما در درازمدت، راکد ماندن هزینه ضرر بسیار بیشتری دارد. تغییر با از دست دادن یک روش آشنا برای انجام کارها به وجود می آید. افرادی که با تکیه بر تجربیات گذشته راحت هستند، ممکن است احساس امنیت یا ناراحتی کمتری داشته باشند.

 مراحل تغییر شرکت که رهبران از آنها استفاده می‌کنند

مرحله1 برای تغییر آماده شوید: اول، رهبران برای تغییر آماده می‌شوند. آمادگی به آنها کمک می‌کند تا روندهای نوظهور در بازار را پیش بینی کنند.

مرحله2 تغییر را توضیح دهید: وقتی فرصت‌هایی برای تغییر وجود دارد، رهبران می‌دانند که چگونه تغییر را برای دیگران توضیح دهند.

مرحله3 از دست دادن را بپذیرید: از دست دادن برخی از داشته ها را بپذیرید تا به داشته های بیشتر برسید.

مرحله4 آب و هوا را ایجاد کنید: یک رهبر موفق این تأثیرگذاران کلیدی را که حامی تغییر هستند شناسایی می‌کند و با کمک رهبر، این افراد می‌توانند به ایجاد لحن مثبت برای تغییر جدید کمک کنند.

_مراحل تغییر شرکت که رهبران از آنها استفاده می کنند

مرحله5 یک طرح بسازید: هیچ جنبه ای از اجرا به شانس واگذار نشده است. رهبر تعیین می کند که هر مرحله از تغییر چه کسی، چه چیزی، کجا و چه زمانی انجام می‌شود.

مرحله6: راه اندازی و پایداری: در نهایت، هنگامی که تغییر اجرا شد، یک رهبر باید تنظیمات و بهبودهای مداوم را انجام دهد.

پیگیری تغییرات شرکت بر عهده چه شخصی است

مدیران شرکت به طور مداوم با نظارت بر منابع مختلف اداری مانند کارمندان، لوازم و تجهیزات ایمنی به چالش کشیده می‌شوند. این می‌تواند بدون کمک کاری دشوار باشد. نظارت نامناسب می‌تواند منجر به خطاهای غیر ضروری و هدر رفتن بودجه شود. تمامی برنامه ریزی ها و آینده نگری هایی که برای یک سازمان و شرکت گرفته می‌شود، معمولا در جلسات هیئت مدیران صورت می‌گیرد. این تصمیمات در صورتجلسه شرکت ثبت می‌شود. اجرا و پیگیری تغییرات شرکت باید توسط شخصی آگاه و توانا انجام شود.

مجموعه ثبت هوران متشکل از افراد باتجربه به شما در این زمینه کمک می‌کند تا آینده‌ای بهتر و هدفمندتر برای سازمان خود داشته باشید.این شخص باید قابل اعتماد و فردی لایق باشد، زیرا تغییرات شرکت و به اجرا رساندن برخی تصمیمات به مدیریت و برنامه ریزی دقیق نیازمند است که از شخصی کاربلد و توانمند بر می‌آید. معمولا به انجام رساندن تغییرات شرکت توسط کارمندان و پیگیری تغییرات شرکت توسط فرد انتخابی صورت می‌گیرد.

پیگیری تغییرات شرکت بر عهده چه شخصی است

نتیجه گیری

بنابراین برای تغییرات شرکت و سازمان خود باید با فرد و مجموعه ای قابل اعتماد همکاری کنید، هرچه افراد با تجربه و کاردان‌تر باشند. ثبت کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها به راحتی با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir صورت خواهد گرفت. مراحل تغییر شرکت بهتر و آسان‌تر پیش می‌رود. پیگیری تغییرات شرکت باید به گونه‌ای پیش رود که کمترین هزینه و کمترین خطا را داشته باشد.

هرچه با هزینه کمتر به پیشرفت و تغییرات شرکت خود ادامه دهید سودهی بیشتری در آینده خواهید داشت. انجام این انتخاب ها بدون درک شما، در محل کار می تواند منجر به سرمایه گذاری های پرهزینه ای شود که واقعا به نفع شرکت نیست.

همه تغییرات در یک پروژه برابر نیستند، اما همه تغییرات باید مدیریت و تجزیه و تحلیل شوند، سپس پذیرفته یا رد شوند. اگر تغییر پذیرفته شود، باید به آن پاسخ داده شود. آنچه را که باید تغییر کند شناسایی کنید، تغییر را برنامه ریزی کنید و سپس پیشرفت آن را با همان ابزاری که قبلا برای مدیریت پروژه بزرگتر در اختیار داشتید، پیگیری کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.